1. Phạm vi áp dụng

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm được bán tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty TNHH rau hoa Song Bill thương hiệu Dalanewfarm

- Thời gian áp dụng:

2. Điều kiện đổi trả

– Sản phẩm chưa mở hộp và còn nguyên tem nhãn của nhà sản xuất, không bị móp méo, biến dạng, không bị ẩm ướt…

– Thi gian: trong vòng 05 ngày k t ngày mua

Đủ điu kin bo hành ca nhà sn xut.

– Các sn phm không được đổi tr: đã hết thi gian đổi tr, không có tem nhãn của nhà sản xuất, b móp méo, bao bì sn phm bị ẩm ướt.

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH X LÝ KHIU NI

1. Đối tượng khiếu ni:

Là t chc, cá nhân có s dng các sn phm do Dalanewfarm cung cp (trường hp đặc bit khách hàng có th y quyn cho người đại din hp pháp).

2. Hình thc khiếu ni:

Khách hàng khi có khiếu ni, phn ánh v sn phm do Dalanewfarm cung cp có th khiếu ni trc tiếp ti các Showroom/Đại lí hoc gián tiếp bng cách gi đin đến s 02636.28.68.68, gi mail, gi văn bn hoc các hình thc khác

3. Nguyên tc gii quyết khiếu ni:

Công ty TNHH RAU HOA SONG BILL thương hiệu Dalanewfarm có quyn t chi và không gii quyết các khiếu ni không có cơ s, bng chng hoc không trc thuc đơn v gii quyết.

II. CÁC BƯỚC THC HIN

Bước 1. Tiếp nhn và hi âm khiếu ni

– Mi CBNV, đơn v, Showroom thuc Dalanewfarm đều có trách nhim tiếp nhn phn ánh, khiếu ni ca khách hàng.
– G
i văn bn hi âm khiếu ni trong vòng 03 ngày k t ngày nhn được khiếu ni (đối vi khiếu ni bng văn bn, email, đin thoi) hoc gi khách hàng bn copy phiếu tiếp nhn khiếu ni có xác nhn ca người đại diện tiếp nhận khiếu nại nếu khiếu ni trc tiếp ti đim giao dch.

Bước 2: Xác minh, x lý

– Sau khi tiếp nhn được phn ánh, khiếu ni ca khách hàng, b phn tiếp nhn s ch động kim tra, gii quyết trong phm vi chc năng và quyn hn ca mình.
– Các khi
ếu ni không thuc thm quyn gii quyết ca b phn tiếp nhn s được phi hp chuyn cp cao hơn để gii quyết theo thm quyn (Không quá ½ ngày k t khi tiếp nhn).

Bước 3: Đơn v, Cá nhân có thm quyn xem xét, gii quyết

Đơn v, cá nhân thuc thm quyn theo quy định ca Dalanewfarm tiến hành kim tra, xác minh thông tin khiếu ni ca khách hàng để đưa ra kết lun cui cùng

Bước 4: Tr li khách hàng:

– Khi có kết qu kim tra, xác minh Dalanewfarm s tr li khách hàng theo nhiu hình thc: Gi đin thoi, đến gp trc tiếp, gi văn bn phúc đáp, gi mail……tùy theo hình thc khiếu ni ban đầu.
– N
ếu khách hàng không đồng ý vi kết qu gii quyết: Trong thi gian 7 ngày kế tiếp b phn chc năng có trách nhim kim tra li t đầu thông tin khiếu ni và phúc đáp cho khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu ni

– Lưu h sơ và kết thúc khiếu ni